mudança internacional

La importància de la documentació en una mudança internacional

A part d'un bon embalatge, càrrega, estiba, gestió i supervisió de la logística que millor s'adapti al trasllat, tota mudança internacional necessita uns tràmits duaners i burocràtics. Aquests tràmits impliquen l'obtenció i la revisió d'una sèrie de documentació que ens permetrà la lliure circulació de mobiliari i estris pels diferents països.

La documentació a reunir compleix les tres funcions principals, és a dir:

IDENTIFICA a l'exportador i consignatari, és a dir, el propietari dels estris al país de sortida i d'entrada: Documents d'identitat, visats, permisos de residència o passaport.

DESCRIU la mercaderia que es transporta, ja sigui en modalitat marítima, aèria o per carretera, especialment en aquells països fora de l'àmbit territorial europeu: inventaris, coneixements d'embarcament o factures proforma.

ATESTIGUA un període de residència al país d'origen i un canvi de residència al país amb destinació de la nostra mudança: certificats consulars, altes i baixes al padró municipal, cartes d'empresa, etc.

A Passer ens encarreguem d'assessorar-vos des d'un inici de tota la documentació que permetrà un viatge segur dels vostres efectes i l'exempció d'impostos i aranzels al país d'arribament, complint estrictament amb la legislació internacional de protecció de dades.

Deixeu la documentació a les nostres mans, amb la nostra ajuda la burocràcia resultarà molt més amena!

COMPARTEIX AQUEST BLOG!

PUBLICACIONS RECENTS

mudança internacional
caCatalan